Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας

17 Απριλίου 2019

Η εταιρία METAFORM A.Β.Ε.Ε δραστηριοποιείται στην Εμπορία και Παραγωγή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Σκίασης (τέντες, ομπρέλες κ.α) και έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του Προτύπου ISO 9001:2015. Η Διοίκηση της εταιρίας ΜETAFORM A.Β.Ε.Ε δεσμεύεται και στοχεύει στο να:
  • Παρέχει ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα
  • Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των ελεγκτικών αρχών
  • Ικανοποιεί τις απαιτήσεις και ανάγκες των Ενδιαφερομένων Μερών
  • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της
  • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων της
  • Καθιερώνει μετρήσιμους και αντικειμενικούς στόχους ανά διεργασία τους οποίους παρακολουθεί συστηματικά με σκοπό τη βελτίωση της εταιρίας
Στην εταιρία ΜETAFORM A.Β.Ε.Ε πιστεύουμε σε ένα συνολικό πλαίσιο ποιότητας, το οποίο βασίζεται τόσο στα εταιρικά μας χαρακτηριστικά, δηλαδή τις εφαρμοζόμενες πρακτικές και πρότυπα ανάπτυξης, παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών μας, όσο και στην διαρκή επιδίωξη διασφάλισης υψηλού επιπέδου επαγγελματικών σχέσεων με όλους τους συνεργάτες μας ανεξαιρέτως. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούμε την πολυετή μας εμπειρία, σε συνδυασμό με εξειδικευμένη τεχνολογική έρευνα και εφαρμογές καινοτομίας, για την διαρκή βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών, λειτουργικών στοιχείων καθώς και του αισθητικού αποτελέσματος των συστημάτων κάλυψης και σκίασης που παράγουμε αποκλειστικά. Στη κατεύθυνση αυτή :
  • Αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς προτύπου ΙSO 9001:2015
  • Δεσμευόμαστε για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ μέσω της διάθεσης των αναγκαίων πόρων και της ετήσιας ανασκόπησης από τη Γενική Διεύθυνση.
  • Καθιστούμε κατανοητή την πολιτική μας για την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων μας εντός της εταιρείας μέσω της διαρκούς και συστηματικής εκπαίδευσης του προσωπικού και διαθέσιμη σε όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη.
  • Ορίζουμε Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας (ΥΔΠ) για την παρακολούθηση της εφαρμογής τoυ παραπάνω συστήματος.

Η Γενική Διεύθυνση